Siklós - SIKLÓS-HŐ Kft.

Adatvédelmi tájékoztató

 

SIKLÓS-HŐ Siklósi Hőszolgáltató

Korlátolt Felelősségű Társaság

távhő ügyfelek részére

Tájékoztatjuk, hogy személyes adatai az alábbiak szerint kerülnek kezelésre:
 
Az adatkezelő: az a jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan, vagy másokkal együtt meghatározza.  A SIKLÓS-HŐ Siklósi Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2040 Budaörs, Szabadság út 301, cégjegyzékszám: Cg. 13-09-189702, cégjegyzéket vezető bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága, adószám: 26155856-2-13) valamint a Veolia Energia Magyarország Zrt. (székhely: 2040 Budaörs, Szabadság út 301., cégjegyzékszám: Cg. 13-10-041573, cégjegyzéket vezető bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága, adószám: 10782004-2-44) adatkezelőnek minősül.
 
Az adatkezelő elérhetősége:
 
SIKLÓS-HŐ Kft. cím: 2040 Budaörs, Szabadság út 301., telefonszám: (72) 496 209 e-mail: ugyfelszolgalat@veolia.com, honlap: https://tavho.veolia.hu/
 
Veolia Energia Magyarország Zrt. cím: 2040 Budaörs, Szabadság út 301., központi telefonszám: (23) 806 100, e-mail: ugyfelszolgalat@veolia.com, honlap: https://tavho.veolia.hu
 
Az adatvédelmi tisztségviselő:
Név: dr. Szanyi András
Cím: 2040 Budaörs, Szabadság út 301.
Email: adatvedelmi.felelos@veolia.com
 
 1. A szerződés teljesítése, módosítása, megszüntetése
 
Az adatkezelés célja: Távhőszolgáltatás ellátása szolgáltatási területen
 
Az adatkezelés jogalapja: GDPR (2016/679 EU adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) b) pontja, szerződés teljesítése, valamint c) pontja, jogi kötelezettség teljesítése
 
Kezelt adatok köre: ügyfél neve, lakcíme, születési ideje, születési helye, anyja neve, egyéb szervezetek vonatkozásában a neve, székhelye, képviselő nevére vonatkozó adatok, és mindkét esetben a felhasználási hely címe és kódja, a számlázásra, a díjfizetésre és a túlfizetés elszámolására vonatkozó adatok; telefonszám, e-mail cím, ügyfél azonosító, mérőóra állás
 
Az adatok törlésének határideje: a közszolgáltatási szerződésen alapuló kötelezettségek teljesítése, jogok gyakorlása céljából történő adatkezelésének ideje, mely a számlázásra vonatkozóan a számviteli szabályok szerint a szerződés megszűnésétől számított 8 év, egyéb iratokra vonatkozóan a szerződés megszűnésétől számítottan az elévülési idő letelte
 
Az adatok megismerésére jogosultak:
 
 • 1. szint: SIKLÓS-HŐ Kft. távhő adminisztrátor, Veolia Energia Magyarország Zrt. távhő hálózatok vezető adminisztrátor
 • 2. szint: esetlegesen a Veolia Energia Magyarország Zrt. távhő területi vezetője, Jogi Igazgatóság eljáró tagjai, IT munkatársak
 • 3. szint: esetlegesen az adatfeldolgozóknál eljáró munkatársak kizárólag a munkájukhoz szükséges mértékben és ideig
 
Adattovábbítás: az adatok 3. személy részére nem kerülnek átadásra.
 
Adatfeldolgozók: az a természetes, vagy jogi személy, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Az Ön személyes adataival kapcsolatban adatfeldolgozóként járnak el:
 
Név
Székhely
Adatfeldolgozói feladata
ASP Hungary Kft.
4028 Debrecen Kassai út 129.
Athos számlázási rendszer üzemeltetése
Intersoft Consulting Kft.
1125 Budapest, Tusnádi u. 17/a
Therefore iratkezelési rendszer support tevékenysége
Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9
Túlfizetés elszámolásával kapcsolatos tranzakció lebonyolítása, archiválása
 
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a szolgáltatás igénybevételének elmaradása
 
 1. Hátralékkezelés
 
Az adatkezelés célja: hátralékkezelés, számlatartozás behajtása
 
Az adatkezelés jogalapja: GDPR (2016/679 EU adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) b) pontja, szerződés teljesítése, valamint f) pontja, jogos érdek.
 
Kezelt adatok köre: ügyfél neve, lakcíme, születési ideje, születési helye, anyja neve, egyéb szervezetek vonatkozásában a neve, székhelye, képviselő nevére vonatkozó adatok, és mindkét esetben a felhasználási hely címe és kódja, a számlázásra és a díjfizetésre vonatkozó adatok; telefonszám, e-mail cím, ügyfél azonosító, mérőóra állás, részletfizetési kérelemnél esetlegesen további adatok: nyugdíj igazolványszám, hátralék összege
 
Az adatok törlésének határideje: a közszolgáltatási szerződés megszűnésétől számítottan az elévülési idő letelte
 
Az adatok megismerésére jogosultak:
 
 • 1. szint: SIKLÓS-HŐ Kft. távhő adminisztrátor, Veolia Energia Magyarország Zrt. behajtással foglalkozó munkatársak, távhő hálózatok vezető adminisztrátor
 • 2. szint: esetlegesen a Veolia Energia Magyarország Zrt. távhő területi vezetője, Jogi Igazgatóság eljáró tagjai, IT munkatársak
 • 3. szint: esetlegesen az adatfeldolgozóknál eljáró munkatársak kizárólag a munkájukhoz szükséges mértékben és ideig
 
Adattovábbítás: az adatok 3. személy részére nem kerülnek átadásra.
 
Adatfeldolgozó: az a természetes, vagy jogi személy, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Az Ön személyes adataival kapcsolatban adatfeldolgozóként járnak el:
 
Név
Székhely
Adatfeldolgozói feladata
ASP Hungary Kft.
4028 Debrecen Kassai út 129.
Athos számlázási rendszer üzemeltetése
Intersoft Consulting Kft.
1125 Budapest, Tusnádi u. 17/a
Therefore iratkezelési rendszer support tevékenysége
 
 
 1. Ügyfélszolgálati adatkezelés
 
Az adatkezelés célja: a beérkező panaszok, kérelmek megválaszolásához szükséges elérhetőségek rögzítése, a panaszok felvétele. Az ügyfelek és az adatkezelő jogainak érvényesítése, az esetleges jogviták eldöntését szolgáló bizonyíték biztosítása, az utólagos bizonyíthatóság szolgáltatása, jogszabályi kötelezettség teljesítése.
 
Az adatkezelés jogalapja: a GDPR (2016/679 EU adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) c) pontja, jogi kötelezettség teljesítése, valamint a Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/B.
 
Kezelt adatok köre: felhasználási hely kód, díjfizető, tulajdonos neve, a felhasználási hely, a fogyasztási hely, a számlázásra, a díjfizetésre és a túlfizetés elszámolására vonatkozó adatok, bankszámlaszám, mérőóra állás. Felhasználási hellyel kapcsolatban kezelt adatok: ingatlan cím, fűtött légköbméter, mérőóra-állás, gyári szám, esetlegesen: díjfizető, tulajdonos telefonszáma.
 
Az adatok törlésének határideje: Az adatrögzítéstől számított 5 év.
 
Az adatok megismerésére jogosultak:
 
 • 1. szint: SIKLÓS-HŐ Kft. ügyvezető, távhő adminisztrátor, Veolia Energia Magyarország Zrt. távhő vezetők, távhő hálózatok vezető adminisztrátora, Informatikai Osztály munkatársai, Jogi Igazgatóság eljáró tagja
 • 2. szint: esetlegesen az adatfeldolgozónál eljáró munkatársak kizárólag a munkájukhoz szükséges mértékben és ideig
 
 
Adattovábbítás: az adatok 3. személy részére nem kerülnek átadásra.
 
Adatfeldolgozó: az a természetes, vagy jogi személy, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Az Ön személyes adataival kapcsolatban adatfeldolgozóként jár el:
 
Név
Székhely
Adatfeldolgozói feladata
Intersoft Consulting Kft
1125 Budapest, Tusnádi u. 17/a,
Therefore rendszer support tevékenység
ASP Hungary Kft.
4028 Debrecen, Kassai út 129.
Athos rendszer üzemeltetése
Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9
Túlfizetés elszámolásával kapcsolatos tranzakció lebonyolítása, archiválása
 
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: panasz kivizsgálásának elmaradása, vagy az ügyintézés elmaradása.
 
Adatbiztonság: az adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez az alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a megfelelő adatbiztonság fennálljon. Az adatkezelő megfelelő intézkedésekkel védi az adatokat különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
 
Az érintettek jogai: Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási – és tiltakozási jogával, kérheti az adatkezelés korlátozását az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő elérhetőségein.
 
Az érintetti jogok tartalma:
 
Hozzáférési jog – joga van tájékoztatást kapni az általunk feldolgozott személyes adatairól, továbbá joga van az ezen adatokhoz való hozzáféréshez.
 
Helyesbítéshez való jog – joga van kérni személyes adatainak módosítását vagy frissítését, amennyiben az adatok pontatlanok vagy hiányosak.
 
Törléshez való jog – joga van kérni személyes adatainak törlését.
 
Korlátozáshoz való jog – joga van kérni, hogy ideiglenesen vagy véglegesen felfüggesszük személyes adatai összességének vagy egy részének feldolgozását.
 
Kifogásolási jog:
 
 • joga van ahhoz, hogy bármikor kifogást emeljen a személyes adatai általunk történő feldolgozása ellen az Ön adott helyzetéhez kapcsolódó okokból kifolyólag
 • joga van ahhoz, hogy kifogást emeljen személyes adatai közvetlen értékesítési célokból történő feldolgozása ellen
 
Az adatok hordozhatóságához való jog – joga van ahhoz, hogy személyes adatairól elektronikus formátumú másolatot kérjen, valamint ahhoz, hogy a személyes adatait egy másik fél szolgáltatásában való használat céljából továbbítsa.
 
Automatizált döntéshozatal alapján meghozott döntés alóli mentesüléshez való jog – joga van ahhoz, hogy mentesüljön egy kizárólag egy automatizált döntéshozatal alapján meghozott döntés alól, ideértve a profilkészítést is, amelynek során a meghozott döntés joghatással lenne Önre, illetve hasonlóan jelentős hatással járna.
 
SIKLÓS-HŐ Kft. elérhetősége: cím: 2040 Budaörs, Szabadság út 301., telefonszám (72) 496 209, e-mail: ugyfelszolgalat@veolia.com, honlap: https://tavho.veolia.hu/
 
Veolia Energia Magyarország Zrt. központi elérhetősége: cím: 2040 Budaörs, Szabadság út 301., központi telefonszám: (23) 806 100, e-mail: ugyfelszolgalat@veolia.com, honlap: https://tavho.veolia.hu.,
 
Az adatkezelő az érintett tájékoztatással kapcsolatos kérése, illetve adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozása és panasza esetén indokolatlan késedelem nélkül, a mindenkori jogszabályok által előírt időn belül nyújt tájékoztatást az érintett személy részére. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő a jogszabályban írtak szerint meghosszabbítható. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a jogszabályban meghatározott határidőben tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjénél, továbbá az adatvédelmi hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
 
 
Panasz az adatvédelmi tisztviselőnél
 
Amennyiben az adatkezeléssel problémája van, forduljon az adatvédelmi tisztviselőhöz az adatvedelmi.felelos@veolia.com e-mail címen.
 
Bírósághoz fordulás joga
Az érintett jogorvoslatért bírósághoz fordulhat. Az érintett dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti Törvényszék előtt indítja meg. (A bíróságok elérhetőségei: http://birosag.hu) Valamely eljárás kezdeményezése előtt célszerű a panaszt legelőször az adatkezelőnek elküldeni.
 
Adatvédelmi hatósági eljárás
 
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: 06 1 391 1400
Fax: 06 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

 

 

 

Frissítve: 2022.09.28.

Frissítve: 2019.04.27.

LETÖLTÉS

Ügyfélelégedettségi mérés

Keresés

Fontos információk

Hibabejelentés

Központi díjmentes
hibabejelentő zöldszám:
06 80 201 198

E-mail:
ugyfelszolgalat@veolia.com


Kapcsolatfelvétel

Időjárás, névnap

Siklós

kissé felhős

28 °C

2024-07-14
Örs, Stella napja