Ajka - Bakonyi Erőmű Zrt.

Adatvédelmi tájékoztató

Bakonyi Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság ügyfélszolgálat
Az adatkezelő:
az a jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan, vagy másokkal együtt meghatározza. A Bakonyi Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 8401 Ajka, Gyártelep, cégjegyzékszám: 19-09-519492, cégjegyzéket vezető bíróság: Veszprémi Törvényszék Cégbírósága, adószám:10728673-2-19) adatkezelőnek minősül.
Az adatkezelő elérhetősége:
Bakonyi Erőmű Zrt. cím: 8401 Ajka, Gyártelep, Ügyfélszolgálat: 8401 Ajka, Móra Ferenc utca 26., telefonszám: (88) 204 847, e-mail: ugyfelszolgalat@veolia.com, honlap:https://tavho.veolia.hu
Az adatkezelés célja:
a beérkező panaszok, kérelmek megválaszolásához szükséges elérhetőségek rögzítése, a panaszok felvétele. Az ügyfelek és az adatkezelő jogainak érvényesítése, az esetleges jogviták eldöntését szolgáló bizonyíték biztosítása, az utólagos bizonyíthatóság szolgáltatása, jogszabályi kötelezettség teljesítése.
Az adatkezelés jogalapja:
a GDPR (2016/679 EU adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) c) pontja, jogi kötelezettség teljesítése, valamint a Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/B.
Kezelt adatok köre:
felhasználási hely kód, díjfizető, tulajdonos neve, a felhasználási hely, a fogyasztási hely, a számlázásra és a díjfizetésre vonatkozó adatok, mérőóra állás. Felhasználási hellyel kapcsolatban kezelt adatok: ingatlan cím, fűtött légköbméter, mérőóra-állás, gyári szám Esetlegesen: díjfizető, tulajdonos telefonszáma
Az adatok törlésének határideje:
Az adatrögzítéstől számított 5 év.
Az adatok megismerésére jogosultak:
1. szint: Bakonyi Erőmű Zrt. vezérigazgató, és a munkavállalók közül: pénzügyi ügyintéző, gazdasági elemző, műszaki szakértő, minőségügyi vezető, Informatikus
2. szint: az adatfeldolgozónál eljáró munkatársak kizárólag a munkájukhoz szükséges mértékben és ideig
Adattovábbítás:
az adatok 3. személy részére nem kerülnek átadásra.
Adatfeldolgozó:
az a természetes, vagy jogi személy, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Az Ön személyes adataival kapcsolatban adatfeldolgozóként jár el:
 
Név
Székhely
Adatfeldolgozói feladata
Veolia Energia Magyarország Zrt.
2040 Budaörs, Szabadság út 301.
pénzügyi, jogi feladatok ellátásában közreműködés
BAKONY-TÁVHŐ Kft.
8400 Ajka, Gyártelep hrsz. 1961/5.
személyes ügyfélszolgálati feladatok ellátása
dr. Zámbó Gábor ügyvéd
8400 Ajka, Alkotmány u. 22
jogi eljárások
ASP Hungary Kft.
4028 Debrecen Kassai út 129
Athos számlázási rendszer üzemeltetése
Intersoft Consulting Kft.
1125 Budapest, Tusnádi u. 17/a
Therefore iratkezelési rendszer support tevékenysége
 
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:
panasz kivizsgálásának elmaradása, vagy az ügyintézés elmaradása
Adatbiztonság:
az adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez az alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a megfelelő adatbiztonság fennálljon. Az adatkezelő megfelelő intézkedésekkel védi az adatokat különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
Az érintettek jogai:
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve — a kötelező adatkezelések kivételével — törlését, visszavonását, élhet adathordozási — és tiltakozási jogával, kérheti az adatkezelés korlátozását az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő elérhetőségein.
Az érintetti jogok tartalma:
Hozzáférési jog — az érintettnek joga van tájékoztatást kapni az adatkezelő által feldolgozott személyes adatairól, továbbá joga van az ezen adatokhoz való hozzáféréshez.
Helyesbítéshez való jog — az érintettnek joga van kérni személyes adatainak módosítását vagy frissítését, amennyiben az adatok pontatlanok vagy hiányosak.
Törléshez való jog — az érintettnek joga van kérni személyes adatainak törlését.
Korlátozáshoz való jog — az érintettnek joga van kérni, hogy az adatkezelő ideiglenesen vagy véglegesen függessze fel személyes adatai összességének vagy egy részének feldolgozását.
Kifogásolási jog: az érintettnek joga van ahhoz, hogy bármikor kifogást emeljen a személyes adatai adatkezelő által történő feldolgozása ellen az érintett adott helyzetéhez kapcsolódó okokból kifolyólag  az érintettnek joga van ahhoz, hogy kifogást emeljen személyes adatai közvetlen értékesítési célokból történő feldolgozása ellen
Az adatok hordozhatóságához való jog — az érintettnek joga van ahhoz, hogy személyes adatairól elektronikus formátumú másolatot kérjen, valamint ahhoz, hogy a személyes adatait egy másik fél szolgáltatásában való használat céljából továbbítsa.
Automatizált döntéshozatal alapján meghozott döntés alóli mentesüléshez való jog — az érintettnek joga van ahhoz, hogy mentesüljön egy kizárólag egy automatizált döntéshozatal alapján meghozott döntés alól, ideértve a profilkészítést is, amelynek során a meghozott döntés joghatással lenne az érintettre, illetve hasonlóan jelentős hatással járna.
Az adatkezelő az érintett tájékoztatással kapcsolatos kérése, illetve adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozása és panasza esetén indokolatlan késedelem nélkül, a mindenkori jogszabályokban által előírt időn belül nyújt tájékoztatást az érintett személy részére. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő a jogszabályban írtak szerint meghosszabbítható. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a jogszabályban meghatározott határidőben tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjénél, továbbá az adatvédelmi hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Panasz a Veolia Energia Magyarország Zrt. adatvédelmi tisztviselőjénél
Amennyiben a Bakonyi Erőmű Zrt. adatkezelésével problémája van, forduljon a Veolia Társaságcsoport adatvédelmi tisztviselőjéhez az adatvedelmi.felelos@veolia.com e-mail címen.
Bírósághoz fordulás joga
Az érintett jogorvoslatért bírósághoz fordulhat. Az érintett dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti Törvényszék előtt indítja meg. (A bíróságok elérhetőségei: https://birosag.hu/) Valamely eljárás kezdeményezése előtt célszerű a panaszt legelőször az adatkezelőnek elküldeni.
Adatvédelmi hatósági eljárás
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.,
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: 06 1 391 1400
Fax: 06 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: https://www.naih.hu/
 Frissítve: 2021.08.30.
LETÖLTÉS!

Keresés

Fontos információk

Hibabejelentés

Központi díjmentes
hibabejelentő zöldszám:
06 80 201 198

E-mail:
ugyfelszolgalat@veolia.com


Kapcsolatfelvétel

Időjárás, névnap

Ajka

borús égbolt

20 °C

2022-07-05
Emese, Sarolta napja